Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Maaike Gorter, atelier Galvanistraat 32, 8861 NC Harlingen
(1 januari 2022)

In deze Algemene Voorwaarden gaat het om opgave voor een workshop/natuursessie en de verkoop van artwork.

Opgave/deelname aan workshop/natuursessie
Hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via het contactformulier of via mijn mobiele nummer. In onderling overleg wordt een datum en locatie geprikt waar de workshop zal plaatsvinden. Van deze afspraak ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging en een nota.
Afmelding
Bij ziekte of onverwacht verhindering dient een deelnemer zich af te melden. Bij afmelding later dan 2 weken voor aanvang dan blijft het volledige deelname tarief verschuldigd. Bij tijdig afmelden wordt een vervangende datum gezocht. Afmelden word altijd schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging is de afmelding niet geldig en blijf het deelname bedrag verschuldigd.
Wijzigingen
Maaike Gorter houdt zich te allen tijde het recht voor om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid
Maaike Gorter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voor gebeurtenissen in en om het atelier of tijdens een buitensessie.
Met persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan ( zie de privacy voorwaarden).
Maaike Gorter is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal, schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.

Verkoop van artwork
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder AW: auteurswet en WERK: unica en digitale werken van Maaike Gorter.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Maaike Gorter en een Wederpartij inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Vergoeding
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Maaike Gorter eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

Factuur en betaling
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van het werk/werken schriftelijk/per mail aan Maaike Gorter te worden medegedeeld. Maaike Gorter heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdracht
Maaike Gorter heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Licentie
Toestemming voor gebruik van een werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Maaike Gorter is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrecht
De naam van de maker dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar werk in de publicatie te worden opgenomen.

Maaike Gorter is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijn van Maaike Gorter.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Maaike Gorter is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Indien derden jegens Maaike Gorter en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Maaike Gorter in onderling overleg vaststellen of zij daartegen geweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Harlingen, 2022