Privacybeleid

Maaike Gorter, atelier gevestigd aan GALVANISTRAAT 32 8861 NC HARLINGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://maaikegorter.nl GALVANISTRAAT 32 8861 NC HARLINGEN. Maaike Gorter is de functionaris gegevensbescherming en te bereiken via contact@maaikegorter.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

De website wordt onderhouden door de websitebeheerder. De websitebeheerder draagt zorg voor afdoende beveiliging van de website.

Maaike Gorter en de websitebeheerder zorgen voor een goede beveiliging van hun computers.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk via mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@maaikegorter.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Ik verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jou opdracht en/of betaling
Verzenden van reclame-uitingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten of producten.
Ik volg jouw surfgedrag over verschillende pagina’s van de website waarmee ik mijn producten en diensten kan afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Maaike Gorter en de website beheerder gebruiken de volgende computerprogramma’s of-systemen:

Google Analytics.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk som de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

(Catagorie) persoonsgegevens > maand > Gedrag gebruiker website Personalia > niet Adres > niet

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor de dat website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: contact@maaikegorter.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verder wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Maaike Gorter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: contact@maaikegorter.nl

Maart, 2022